ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • ภาพถ่ายตนเองพร้อมบัตรประชาชน (Selfie กับบัตรประชาชน) เช่น การยืนยันตัวตน (KYC)
 • สแกนภาพบัตรประชาชน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้:
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง Email, Line OA, FB Messenger, Tiktok Messenger หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  • เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราผ่าน Cookies ของท่าน
  • การให้ข้อมูลเมื่อมาใช้บริการหน้าร้าน เช่น การซื้อขาย การฝากทอง และการออมทอง
 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้:
  • บุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล
  • โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้:
   1. ได้รับทาง Email
   2. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์
   3. ได้รับเป็นเอกสาร

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อการให้บริการและการดำเนินการตามสัญญาที่ทำกับท่าน
 • เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเรา
 • เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตน (KYC)
 • เพื่อการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต
 • เพื่อการสื่อสารและการให้ข้อมูลข่าวสาร
 • เพื่อการประมวลผลทางการเงินและการทำธุรกรรม
 • เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และบริการทางออนไลน์
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • เก็บรวบรวม: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
 • การใช้งาน: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ปรับปรุงและพัฒนาบริการ รวมถึงการตรวจสอบและยืนยันตัวตน
 • เปิดเผย: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:
  • บริษัทที่ให้บริการด้านการเงินและการทำธุรกรรม
  • หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
  • หน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบและอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้:

 1. ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเป็น Soft Copy และ Hard Copy
 2. สถานที่จัดเก็บ: เก็บไว้ที่ห้อง ตู้ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ / Cloud ที่ใช้บริการกับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ: เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ ดังนี้:
  • ทำลาย Hard Copy โดยการย่อยเอกสาร
  • ลบข้อมูลใน Soft Copy ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
  • และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 365 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้:

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email
  • ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน
  • ระยะเวลาประมวลผล: 365 วัน
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์
  • ระยะเวลาประมวลผล: 60 วัน

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้:

 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ [link รายละเอียดของการใช้สิทธิ์] หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้:

 • ผ่านทางเว็บไซต์: กดปุ่ม “ไม่ยอมรับ Cookies”
 • ผ่านทางอีเมล: กดปุ่ม “Unsubscribe” หรือ “เลิกติดตาม”
 • ผ่านทาง Line OA: โดยการบล็อก Line Official ของเรา

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของเรา:

 • Functionality Cookies: Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 • Advertising Cookies: Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้:

 • กรณีใช้ Google Chrome: ไปที่ Settings > Privacy and security > Cookies and other site data > Block all cookies
 • กรณีใช้ Safari: ไปที่ Preferences > Privacy > Block all cookies
 • กรณีใช้ Internet Explorer: ไปที่ Tools > Internet options > Privacy > Advanced > Block all cookies

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล:

 • ชื่อ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหลีเต้ง (Leetang Gold Shop Ltd., Part.)
 • สถานที่ติดต่อ: 14,16 ถนนเสนาราษฎร์ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-8235-60000-30-3
 • ช่องทางการติดต่อ:
  • โทรศัพท์: 076-421-195
  • อีเมล: info[@]leetang.co.th
  • เว็บไซต์: leetang.co.th
  • ช่องทางติดต่อหรือรับข่าวสารอื่นๆ: LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อื่นๆ

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้:

 • ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • ช่องทางการติดต่อ:
  • โทรศัพท์: 0-2142-1033
  • อีเมล: [email protected]
  • ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน: ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุ